Corona

Informatie over het coronavirus en het basisonderwijs
Via onderstaande websites komt u bij de meest recente informatie over het coronavirus en het basisonderwijs:

Protocol-basisonderwijs

www.rijksoverheid.nl coronavirus

snottebellenbeleid

Beslisboom

Poster maatregelen in onze school

Brief heropening school 8 februari 2021 (WdV)

Heropening scholen 8 februari 2021
Volgende week zullen de meeste scholen in Nederland weer van start gaan. Ook wij zullen maandag onze deuren openen. Bedankt voor de wijze waarop u tijdens de lockdown ons geholpen heeft het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven.

Continurooster 
Na gesprekken met het team en het bestuur zal de Rietkraag, net als in een eerdere fase tijdens deze coronacrisis, opstarten met gebruik van een continurooster. Gisteren is dit met onze MR besproken en zij staan ook achter dit besluit. We gaan nu uit van de periode 8 februari t/m 5 maart. We hebben bewust voor deze periode gekozen aangezien in de voorjaarsvakantie de volgende persconferentie gegeven zal worden, zodat wij in de week na de vakantie hierop kunnen reageren en eventueel nieuwe maatregelen kunnen nemen.

Waarom een continurooster?
 • Omdat wij het aantal bewegingen van thuis naar school willen beperken.
 • Ook hebben wij ervaren dat het na een periode van thuiswerken fijn is met de hele groep de hele dag samen te zijn. Dus ook samen te eten en te drinken.
Dat betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag op school zullen lunchen.  Dit geldt op vrijdag ook voor de groepen 5 t/m 8. U dient zelf een lunchpakketje mee te geven.

Schooltijden
Wij willen in ieder geval tot de voorjaarsvakantie en de week na de voorjaarsvakantie gaan werken met het continurooster. De schooltijden zijn:
 • Maandag, dinsdag, donderdag: 08.30 uur - 14.20 uur voor alle leerlingen.
 • Woensdag ongewijzigd: 08.30 uur - 11.30 uur voor groep 1 t/m 4 en 08.30 uur - 12.30 uur voor groep 5 t/m 8.
 • Vrijdag: 08.30 uur - 12.00 uur voor groep 1 t/m 4 en 08.30 uur - 14.20 uur voor groep 5 t/m 8.
 • De deur gaat zoals u gewend bent om 08.15 uur open.  
 • Op een aantal momenten gaat de school dus eerder uit dan voorheen: 14.20 uur in plaats van 15.00 uur. Wij verzoeken u, als uw kind niet zelfstandig naar huis gaat, uw kind/kinderen dan op te halen.
Noodopvang
Voor ouders die werken in een cruciaal beroep is er de mogelijkheid gebruik te maken van naschoolse noodopvang. Dit wordt niet door school verzorgd. Er moet dan contact opgenomen worden met Polderpret of Smallsteps.  Deze organisaties mogen op dit moment geen reguliere naschoolse opvang verzorgen, maar wel noodopvang.

Beperking volwassenen in school                                                                                           
Hoewel volgens de landelijke richtlijnen het toegestaan is om TSO in de school te organiseren met inzet van vaste begeleiders, willen we bij de heropening voorzichtig starten. Dit betekent dat de kinderen met hun eigen leerkracht eten en drinken. Wel zullen TSO-medewerkers het buitenspelen begeleiden. Zij zullen zich daarbij houden aan de landelijke richtlijnen (1,5 meter afstand van elkaar) en zullen een mondkapje dragen.
Bij slecht weer blijven de kinderen in hun eigen klas en zal de pauzetijd begeleid worden door een TSO-medewerker die een mondkapje draagt en afstand houdt van de kinderen.
Net als voorheen mogen ouders in principe niet in school komen. Gesprekken zullen zoveel mogelijk online plaatsvinden. Dit geldt in principe ook voor andere externe begeleiders.

Halen/brengen                                                                                                                                   
Ook het halen en brengen blijft zoals het was. Tussen 8.15 uur en 8.30 uur kunnen de leerlingen naar school komen. Verzoek de kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan als dat kan. Alleen de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen door één ouder het plein op begeleid worden. Deze ouder neemt afscheid voor het hek van de patio en verlaat zo snel mogelijk via het zijhek het plein. Verzoek niet met elkaar te blijven praten en na afscheid echt meteen het schoolplein te verlaten.

Bij het ophalen mogen ouders van leerlingen van de groepen 1 t/m 4 op het plein wachten en maken daarbij, net als voorheen, gebruik van de wachtstippen. Ook hier het verzoek om het ophalen door één volwassene te laten doen. Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 worden verzocht buiten het schoolhek te wachten. De kinderen gaan zelf naar hun ouders toe. Ook hier het verzoek om met maximaal één volwassene te komen en 1,5 meter afstand te houden.

Mondkapje ouders
Landelijk wordt ouders geadviseerd op het schoolplein een mondkapje te dragen. Belangrijk blijft vooral het houden van voldoende afstand.

Mondkapje leerlingen groep 7 en 8    
Bij binnenkomst, in de gangen én bij het verlaten van de school, zullen de leerlingen van de groepen 7 en 8 een mondkapje moeten dragen. In de klas hoeft dit niet. Tijdens het gymmen en buitenspelen zijn de kinderen in principe alleen met hun eigen groep en laten we de kinderen de mondkapjes ook niet dragen. De leerkrachten en volwassenen die op de bovenetage werken dragen ook een mondkapje als zij zich over de gang bewegen.

Hanteren mondkapje 
Wij verzoeken ouders van leerlingen uit de groepen 7 en 8 voor deze leerlingen duurzame mondkapjes te regelen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn deze aan te schaffen, dienen de leerlingen een wegwerpmondkapje te dragen. Voor de zekerheid zullen we zorgen dat we ook mondkapjes op school hebben voor het geval uw kind zijn mondkapje vergeet of verloren is onderweg. De kinderen bergen hun mondkapje op in hun jas of tas en wassen daarna eerst hun handen voordat zij naar hun plek gaan.

Werken in tweetallen en groepjes   
Vanuit de nieuwe landelijke richtlijnen wordt geadviseerd om de leerlingen in de groepen 7 en 8 te laten werken in vaste tweetallen of groepjes en de leerlingen van de groepen 4 t/m 6 te laten werken in kleine vaste groepjes. Dat gaan wij ook doen. Het blijft natuurlijk lastig te garanderen dat kinderen onderling altijd voldoende afstand van elkaar kunnen bewaren.  

Thuishouden en testen bij klachten                                                                                            
Voor de leerkrachten is het best spannend om weer te beginnen. Er is zorg om de eigen gezondheid en/of die van een partner of gezinslid. Hoewel er op dit moment geen snotneuzenbeleid actief is, hebben de bonden en besturen wel aangedrongen om dat in deze onzekere fase weer in te voeren.

Ziek zijn of ziek worden 
Indien uw zoon of dochter één van de volgende klachten heeft, blijft uw kind thuis:
 • Neusverkouden; hoesten; moeilijk ademen/benauwdheid; plotseling verlies van reuk of smaak; Koorts boven de 38 graden.                                                                     
 • Conform de richtlijnen vragen wij u dan om zo snel mogelijk te laten testen. Totdat de uitslag bekend is, blijft uw kind thuis. Het testen is op zich niet verplicht, maar het kan dan zijn dat uw kind langer thuis moet blijven. Uw kind zal dan via een Chromebook deelnemen aan de les. Het kan zijn dat er nog wat tijd nodig zal zijn om het een en ander te regelen, maar we hebben de ervaring dat dat voor de kinderen van 3 t/m 8 goed kan werken.
 • Blijf ook thuis als een gezinslid besmet is met Corona, last heeft van moeilijk ademen, benauwdheid en/of koorts. Als uw kind in contact is geweest met iemand die positief getest is, vragen wij u de GGD te bellen voor advies.
 • Wanneer een leerling op school ziek of verkouden wordt, nemen wij telefonisch contact met u op en vragen wij u om uw zoon of dochter direct op te halen.
 • Indien een leerkracht ziek wordt, kunnen wij geen beroep doen op de vervangingspool, omdat nu al duidelijk is dat er geen invallers beschikbaar zijn voor kortdurende vervanging. Wij proberen dit uiteraard intern op te vangen. Mocht dit in het uiterste geval niet lukken dan kan het zijn dat een groep niet naar school kan. Wij informeren u daar zo vroeg mogelijk over, maar het kan voorkomen dat dit pas  's morgens voor schooltijd is.
Quarantaine en testen 
Wanneer wij binnen een klas te maken krijgen met een leerling of leerkracht die besmet is, moet de gehele klas vijf dagen in quarantaine. In dit geval gaan wij over op thuisonderwijs zoals u dat eerder van ons gewend was. Na vijf dagen is het mogelijk om uw kind te laten testen bij de GGD. Wanneer u ervoor kiest om niet te laten testen, betekent dit dat uw kind nóg vijf dagen langer in quarantaine blijft. Bij een negatieve testuitslag mag de leerling weer naar school. Broertjes en zusjes van kinderen van leerlingen uit een klas die in quarantaine is, mogen gewoon naar school. Dat geldt natuurlijk niet voor de broertjes en zusjes van de leerling die besmet bleek.
Bij eventueel positief geteste kinderen zullen wij, in overleg met de ouders van dit kind, bespreken op welke manier wij dit naar de ouders van de klas, maar ook naar de overige ouders van de school, communiceren. Wij willen hier liefst zo transparant mogelijk in zijn, maar zullen daarin ook de privacyregels in acht nemen.
Meer informatie over het testen van kinderen vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
Er wordt ook gesproken over een mogelijkheid dat niet de hele groep maar een leerling-groepje bij besmetting in quarantaine moet. Daar is echter nog te weinig over bekend om nu iets over te kunnen melden. Als we daar meer info over hebben, zullen wij u daar over informeren.

Ventileren                                                                                                                                             
Wij zullen de school gedurende de dag voldoende ventileren. Het is fijn als uw kind warm gekleed naar school komt of een extra vest meeneemt voor de zekerheid. Het is overigens niet nodig de hele dag een raam open te hebben. Vooral op de momenten dat de kinderen even niet in het lokaal zijn, zal dit gebeuren.

Cito, rapporten en festiviteiten   
Hier hebben we ook al over nagedacht. We informeren u maandag uitgebreider over.

Verzoek tot kleine bijdrage 
De inzet van de TSO-medewerkers wordt normaal gesproken betaald door ouders die gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Het zou fijn zijn als u bereid bent per week, per kind, € 1,50 bij te dragen. Wij kunnen u daar niet toe verplichten, maar het zou ons wel helpen deze opstartperiode de kosten te kunnen dekken. U kunt dan voor de komende periode (3 weken) € 4,50 per kind overmaken. Wij sturen u dan via de Parro-app een tikkie en het is dan aan u daar wel/niet aan mee te werken.

Weer van start                                                                                                                                     
Wij zijn natuurlijk blij voor de kinderen en ook voor u dat de kinderen weer naar school kunnen. Maar we vinden het ook spannend. Wij gaan ons best doen om, binnen wat reëel en haalbaar is, het onderwijs goed en veilig vorm te geven. Garanties dat er geen besmettingen plaats gaan vinden, kunnen wij natuurlijk niet geven. Het is ook heel belangrijk dat kinderen beseffen en weten dat besmettingen, ondanks goede voorzorgsmaatregelen, kunnen plaatsvinden en dat er dan geen sprake is van schuld. Het kan gewoon voorkomen en is ook niet per definitie een drama. Maar we willen wel voorzichtig zijn.
Wat mij hoopvol stemt, is dat tijdens de vorige coronaperiode er minimale besmetting via de school lijkt te hebben plaatsgevonden. Dat is ook de reden van de politiek geweest om de basisscholen weer te openen.
Ik denk dat wij met elkaar eerder al bewezen hebben heel flexibel te zijn. Die flexibiliteit zal wederom weer van ons gevraagd worden. Waarschijnlijk meer dan voorheen. Denk aan het weer plotseling thuiszitten van uw kind. We hopen natuurlijk dat dit mee zal vallen.
Verder hoop ik dat de voorspelde sneeuwval ons een goede start niet onmogelijk maakt. Dat zou toch wat zijn zeg!
Ik verheug me erop de kinderen maandag weer te zien!

Met vriendelijke groet,
René Veenstra

Ps: Denkt u er aan dat uw kind het Chromebook van school en eventueel ander schoolwerk weer meeneemt op maandag?Algemeen
• kinderen hoeven geen afstand van elkaar en van leerkrachten te houden.
• leerkrachten en volwassenen dienen wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
• we wassen regelmatig onze handen
• ouders komen niet in school

Handen wassen
Onderzoek wijst uit dat goed handenwassen voldoende is als preventiemiddel.
Desinfecterende gels zijn niet nodig en worden vaak zelfs afgeraden. Mocht uw kind op een
bepaalde manier last krijgen van de door ons gebruikte zeep, vinden wij het prima dat uw
kind eigen zeep meeneemt, maar dus geen handgels meer. Wilt u dit wel even afstemmen
met de leerkracht van uw kind?

Ventilatie
Wij besteden extra aandacht aan het goed ventileren van onze lokalen.

Trakteren
Voor de zomervakantie konden de kinderen een tijd lang niet trakteren. Wij gaan dat als drie
scholen weer toestaan. Er dienen wel een paar regels in acht genomen te worden:
• uitgangspunt is een in de winkel gekochte, voorverpakte traktatie en niet een zelf
verpakte traktatie uit te delen;
• kinderen nemen hun traktatie zelf mee naar binnen of ouders leveren de traktatie bij
het hek van de patio af (groep 1 t/m 4);
• verzoek wel even met de leerkracht af te stemmen wanneer er getrakteerd kan gaan
worden;

Ouders niet in school
Ouders mogen op dit moment niet in school komen. Wel kan het zijn dat vrijwilligers met een
specifieke taak in de school aan het werk gaan, mits zij zich houden aan de geldende
richtlijnen. Zo zijn er medewerkers van de TSO in school. Daarnaast zijn ook externe
hulpverleners welkom binnen de school. Ook zij houden zich aan de richtlijnen zoals die ook
voor leerkrachten gelden.
Voor sommige oudergesprekken is het nodig elkaar op school te zien. Denk bijvoorbeeld aan
het kennismakingsgesprek met nieuwe ouders. Dat zijn de uitzonderingen op de regel
waarbij we ons dan goed aan de coronarichtlijnen houden.

Halen en brengen

Ochtend
De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen hun kind/kinderen 's ochtends
tot het hek bij de patio brengen. De leerlingen van de groepen 3 en 4 lopen zelf naar binnen.

De leerlingen van de groepen 1-2 worden opgewacht door één van de leerkrachten van de
groepen 1-2. De ouders verlaten vervolgens het plein via het zijhekje op ons plein.
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig het plein op. Hun ouders komen niet op
het plein maar zeggen gedag bij de brug.

Tussen de middag
Een aantal leerlingen zal naar huis gaan tussen de middag. De ouders van leerlingen uit de
groepen 1 t/m 4 kunnen op ons plein hun kind/ kinderen bij de witte stippen opwachten.

➢ BELANGRIJK: Deze ouders komen via het hoofdhek het plein op. Verzoek bij
binnenkomst strak links af te slaan en niet over het plein van de Maranatha te lopen.
Loop a.u.b. links van de stippellijn op het plein. Dit omdat op het Maranathaplein op
dat moment namelijk leerlingen buiten spelen.

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 die tussen de middag naar huis gaan, verlaten via het
zijhek het plein dus niet via de hoofdingang. Eventueel wachtende ouders van deze
leerlingen wachten buiten het zijhek.

Vanaf 12.50 uur komen de kinderen weer naar school. Dan geldt voor deze kinderen weer
hetzelfde systeem als tijdens de start van de dag:
De ouders van de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 mogen hun kind/kinderen weer tot het
hek bij de Patio brengen. De leerlingen van de groepen 3 en 4 lopen zelf naar binnen. De
leerlingen van de groepen 1-2 worden opgewacht door een leerkracht. De ouders verlaten
het plein via ons zijhekje op het plein.
Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 lopen zelfstandig het plein op. Hun ouders komen niet op
het plein maar zeggen gedag bij de brug.

Einde van de schooldag
Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 mogen op het schoolplein wachten bij de witte stippen
om hun kind op te halen. Mochten deze niet beschikbaar zijn, wachten deze ouders daar
ergens in de buurt. Wij gaan ervan uit dat u gepaste afstand van elkaar houdt.
Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 wachten buiten het schoolhek.
De kinderen van groep 4 t/m 8 verlaten zelfstandig de school en zoeken hun ouders op of
gaan zelfstandig naar huis.
De kinderen van groep 1 t/m 3 worden door hun leerkracht tot aan het hek van de patio
gebracht en zoeken dan hun ouders op.

Om 3 uur mag naast het zijhek ook het grote hek gebruikt worden aangezien de twee andere scholen dan al uit zijn.

Vervanging
Als een leerkracht zich ziekmeldt, doen wij een vervangingsverzoek bij het RTC. Dat is de
organisatie die dat voor onze stichting regelt. Als zij geen vervanger beschikbaar hebben en
er is ook geen eigen Rietkraag-leerkracht beschikbaar, verdelen wij de groep over andere
groepen als dat mogelijk is. De mogelijkheid daartoe verschilt namelijk. Mocht het bijvoorbeeld
zo zijn dat meerdere leerkrachten afwezig zijn, neemt de ruimte om te verdelen af.

Plan B
Plan B is een werkplan en instructie voor de leerkrachten. Er staat in beschreven we hoe we kunnen
handelen in de volgende gevallen:
1. Eén of meerdere leerlingen thuis maar niet ziek.
2. Hele groep leerlingen thuis.
3. Leerkracht thuis maar niet ziek. Klas op school.
4. Leerkracht ziek. Wel/geen invaller.

Vormgeving per bouw:

Groep 1-2
Bij thuiszitten van 1 of meerdere kinderen zullen opdrachten die in de klas gemaakt worden meegeven worden aan de ouders van de thuiszittende leerling(-en). Als een hele klas thuis mocht komen te zitten, zullen er werkpakketten samengesteld worden die opgehaald moeten worden van school.
Bij ziekte van de leerkracht zal eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, verdelen we de groep over de andere kleutergroepen. Dit doen we in eerste instantie voor twee dagen. Daarna onderzoeken we of verlenging mogelijk en/of nodig is.

Groep 3 t/m 5
Als een leerling 1 of 2 dagen ziek is, wordt er nog geen werk klaargezet in Classroom. Is een kind langer dan een week afwezig is, zal er door ouders een pakketje met werk opgehaald kunnen worden op school. Dit werk bestaat uit werkboeken en de weektaak.
Er worden dan nog geen online-lessen gegeven. Wel kunnen er eventueel opdrachten/ documenten via Classroom gedeeld worden. Er is een document voor ouders/kinderen met algemene werksuggesties (denk hierbij aan: Squla, Snappet werkpakket, online bieb).
Bij het thuiszitten van een hele klas zal het onderwijs op afstand vorm gegeven worden zoals we dat in de lockdown-periode ook hebben gedaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leerkracht niet ziek is. We houden twee opstartdagen voor de leerkrachten aan. In Classroom staat dan een dagplanning of weekplanning klaar. De kinderen werken hieraan. De leerlingen kunnen vragen stellen via de chat (groep 5). Ouders van groep 3 en 4 kunnen mailen met dringende vragen. Er komen ook instructiefilmpjes in Classroom te staan.
Bij ziekte van de leerkracht zal er eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, gaan we werken met de jaargroepen 3, 4, 5 bij elkaar (maximaal 2 dagen). Is de leerkracht niet ziek maar wel verplicht thuis, dan zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van het geven van onderwijs op afstand.

Groep 6 t/m 8
Bij thuiszitten van 1 of meerdere kinderen wordt er door dit kind/deze kinderen meegedaan met het lesprogramma van de dag. Werk wordt klaargezet in classroom. Kinderen kunnen inloggen via Meet om mee te doen met de instructies en lessen.
Bij een langere periode van ziekzijn kan het nodig zijn dat schriften/boeken opgehaald worden op school. Bij thuiszitten van een hele klas zal het onderwijs op afstand vormgegeven worden zoals we dat in de lockdown-periode ook hebben gedaan. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de leerkracht niet ziek is. We houden twee opstartdagen voor de leerkrachten aan. Op Classroom staat dan een dagplanning klaar. De ochtend zal dan starten met een dagopening via Meet. De leerlingen kunnen vragen stellen via Classroom en Meet. Lessen/ instructies/ filmpjes staan klaar in Classroom.
Bij ziekte van de leerkracht zal eerst vervanging gezocht worden. Wanneer dit niet mogelijk is, maar er wel een onderwijsassistent beschikbaar is, zal de onderwijsassistent in de klas aanwezig zijn. De leerkracht van de parallelgroep gaat van de ene naar de andere groep om de instructies te geven. De onderwijsassistent begeleidt het zelfstandig werken.
Als de leerkracht thuis is maar niet ziek, dan zal de leerkracht zoveel mogelijk ondersteunen vanuit huis. Hier hebben we al wat ervaring mee opgedaan. De leerkracht kan de kinderen via Meet instructie geven en de leerkracht kan helpen met eventuele vragen die er zijn. Voor de dagplanning, opdrachten, werk en contact maken we gebruik van Classroom.
Als een kind ziek is, kan het natuurlijk geen onderwijs volgen. Zoals al aangegeven moet u er rekening mee houden dat bij uitval van een groep de leerkracht een dag of twee nodig kan hebben om het thuisonderwijs op te starten. Zo kan het zijn dat er bv. iets van school gehaald moet worden.
Het is belangrijk dat ook thuis de digitale middelen die nodig zijn om het onderwijs op afstand goed te realiseren op orde zijn en werken.

Check bij binnenkomst school (triage)
Als u een afspraak heeft op school dan het verzoek de vragenlijst die op de statafel klaarligt, in te vullen. Wij proberen u er ook aan te herinneren vóór de afspraak.

 

2021 KBS De Rietkraag

Powered by BasisOnline